Polityka prywatności

§ 1 Definicje

1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://docway.pl
2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest firma DOCWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 00-844 Warszawa ul. Grzybowska 80/82, NIP: 5272728770, adres e-mail: firma@docway.pl
3. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.

§3 Zakres zbieranych danych

1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są kontaktu z nim.
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
4. Administrator nie udostępnia danych Czytelników Serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.

§4 Sposób przetwarzania danych

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt. Dane zbierane są przez firmy Google, Facebook, HotJar. Podmioty spoza UE posiadają politykę prywatności spójne z GDPR (RODO)

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://privacy.google.com/businesses/compliance

https://www.facebook.com/business/gdpr

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

§5 Obowiązki Czytelnika

1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§6 Pliki cookies

1. Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

§7 Postanowienia końcowe

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator umieści informację w Serwisie.

Newsletter Env.png

Zapisz się na listę!

I otrzymaj darmowy e-book: „Biuro bez papieru w 90 dni”